BELANGENBEHARTIGING

Mensen met een handicap willen, net als valide mensen, op alle terreinen deelnemen aan de samenleving. De samenleving is immers van iedereen! Het POG behartigt en verdedigt de belangen van mensen met een handicap zowel individueel als collectief. In dit verband is het POG de aangewezen gesprekspartner naar de gemeente.
ONTWIKKELING VAN BELEID

Het POG wil overheid, maatschappelijke organisaties en marktpartijen wijzen op zichtbare en onzichtbare drempels in de samenleving. Daarom geeft het POG gevraagd en ongevraagd advies en informatie. Een zeer belangrijke taak is het mede ontwikkelen van beleid dat recht doet aan mensen met een handicap. Het POG is de gesprekspartner naar de gemeente voor diverse zaken zoals:

    de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) over beleid en uitvoering
    Aanpasbaar bouwen
    Infrastructuur
    Sport en recreatie

OVERLEGGROEPEN

    Provinciaal

Op provinciaal niveau is het POG participant in het Provinciaal Gehandicaptenoverleg Utrecht (PGU)

    Regionaal

Op regionaal niveau overlegt het POG minimaal tweemaal per jaar met vergelijkbare organisaties uit buurgemeenten.

    WMO-loket

Zo nodig heeft het POG overleg met de gemeente betreffende diverse WMO-voorzieningen.

    Infrastructuur

VOORLICHTING

Op de basisscholen geven wij via het spel "DE HANDICAPE-RACE" voorlichting over de diverse handicaps en de te gebruiken hulpmiddelen.